Vietnamese Library

Library of Vietnamese Publications, Sorted by Date

Some of the following Consumer Action publications are available in bulk for non-profit or government agencies to distribute for educational purposes. Further info can be found on the How To Order Publications page.

Homeowners and renters insurance (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Homeowners and renters insurance (Vietnamese) What you need to know before and after a natural disaster. Đại đa số cư dân ở Hoa Kỳ sống trong nguy cơ gặp thiên tai, hầu như các gia đình cần nên chú trọng đến cách họ sẽ khôi phục lại các mất mát về nhà ở và tài sản của họ. Ấn bản này giải thích các mất mát nào do thiên tai được và không được hãng bảo hiểm bồi thường, dựa theo hợp đồng bảo hiểm thông thường của chủ nhà và người thuê nhà đã mua, để có bảo hiểm đúng mức, các bước cần làm để khôi phục lại các mất mát sau thiên tai, và các lựa chọn khác nếu hãng bảo hiểm không bồi thường hết cho quý vị.
With the majority of U.S. residents living in areas at risk of a natural disaster, most households need to seriously consider how they would recover from the loss of their home and possessions. This publication explains which disaster losses are—and are not—covered under a standard homeowners or renters insurance policy, how to make sure you are adequately insured, what steps to take to recover your losses after disaster strikes, and what your options are if your insurance falls short. Filed Under: Insurance Housing Insurance on Jun 26, 2018

 
Micro Business: Preparing for success (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Micro Business: Preparing for success (Vietnamese) . Bắt đầu bằng một doanh thương nhỏ - hay tiểu thương- có thể là chìa khoá dẫn đến một doanh thương chuyên nghiệp lâu bền và phát đạt. Nhưng vì có nhiều doanh thương không sống nổi sau năm năm, vì thế muốn trở thành một thương nhân, quý vị cần có quyết định nghiêm túc. Bản hướng dẫn này giải thích về tiến trình hoạch định và khai trương một doanh thương nhỏ, từ ước tính phí tổn/thâu nhập và tìm nguồn tiền trợ giúp đến hiểu biết về các nhu cầu pháp lý và chuyên gia (bảo hiểm, kế toán, cố vấn thương mại, v.v.) và buôn bán trên mạng điện toán.
Starting a very small—or micro—business can be the key to long-term professional and financial success. But since many businesses do not make it past the first few years, becoming an entrepreneur is not a decision to make lightly. This guide explains the process of planning and launching a micro business, from estimating costs/earnings and finding funding to identifying legal and professional needs (insurance, bookkeeping, business advice, etc.) and doing business on the internet. Filed Under: Credit Micro Business on Mar 29, 2018

 
Get Credit for Your Hard Work (2017 Tax Year) (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Get Credit for Your Hard Work (2017 Tax Year) (Vietnamese) Low-income working taxpayers may qualify for the federal EITC. Tiền được trả về từ thuế thâu nhập EITC (The Earned Income Tax Credit) giúp những người lao động và gia đình của họ có mức thâu nhập thấp nhận thêm tiền thuế trả về khi họ khai thuế liên bang. Nội dung ấn bản này bao gồm các quy định cho mùa thuế 2017.
The Earned Income Tax Credit (EITC) helps low-income, working taxpayers and families get more money back when they file their federal income tax return. This publication contains EITC guidelines for the 2017 tax year. Filed Under: Money Management Taxes on Feb 16, 2018

 
Personal bankruptcy: Your financial fresh start (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Personal bankruptcy: Your financial fresh start (Vietnamese) . Khai phá sản có thể giúp người tiêu thụ đang rối rắm vì mắc nợ, nhưng trước khi quyết định khai phá sản, người ta cần biết rất nhiều về thủ tục khai phá sản và hậu quả của nó. Bản hướng dẫn này giải thích sự khác biệt giữa hai loại khai phá sản cá nhân, người khai phải làm gì, các món nợ và tài sản sẽ ra sao, suy xét về các lựa chọn khác, giải thích khái quát về các thủ tục pháp lý, và hướng dẫn tìm sự trợ giúp ở đâu cũng như các chi tiết khác. 
Bankruptcy can offer a financial fresh start for consumers overwhelmed by debt, but there is a lot to know about the process and potential consequences before a decision to file can be made. This guide explains the differences between the two types of personal bankruptcy, what is required of filers, what happens to debts and assets, alternatives to consider, the general legal process, and where to find assistance and more information. Filed Under: Bankruptcy Credit Consumer Rights Credit Cards Debt Collection Foreclosure on Dec 21, 2017

 
Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Vietnamese) . Kinh tế trao đổi có thể giúp quý vị tăng thêm thâu nhập khi rảnh rỗi, hay nó có thể là nguồn thâu nhập chính của quý vị. Kiểu gì đi chăng nữa, mức thâu nhập sẽ ảnh hưởng đến vụ thuế của quý vị. Ấn bản này không cố vấn về thuế, nó chỉ giúp quý vị hiểu cách báo cáo thâu nhập và chi phí của quý vị cho chính xác, vì sao quý vị cần tận dụng tất cả các chi phí được khấu trừ thuế quý vị được quyền hưởng, cách tránh bị thất vọng bất ngờ khi khai thuế, và tìm nguồn hướng dẫn và trợ giúp ở đâu.
The sharing economy might enable you to put a little extra cash in your pockets in your spare time, or it could be your primary source of income. Either way, earning money will have an impact on your tax situation. This publication, while not tax advice, will help you understand how to report your income and expenses accurately, why you should take advantage of all the deductions you’re entitled to, how to avoid an unpleasant surprise when you file your tax return, and where to get more information and assistance. Filed Under: Money Management Taxes on Oct 23, 2017

 
Insuring yourself in the ‘sharing economy’ (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Insuring yourself in the ‘sharing economy’ (Vietnamese) . Nền “kinh tế trao đổi” có thể giúp cho quý vị có nhiều cách kiếm tiền mới, nhưng cũng giống như bất kỳ các nghề buôn bán hay nghề tự do nào khác, nó có các vấn đề về bảo hiểm quý vị nên để ý tới. Ấn bản này giải thích các rủi ro tiềm ẩn liên hệ đến từng loại “trao đổi,” các bảo hiểm nào thường được cung cấp bởi “mặt bằng” liên đới tới người tiêu dùng, bảo hiểm cá nhân của quý vị có thể không đủ bảo vệ ra sao, các lựa chọn nào khác để bảo vệ quý vị hoàn toàn, và tìm thêm nguồn hướng dẫn và trợ giúp ở đâu. 
The "sharing economy" can offer you new ways to earn, but, as with any business or self-employment venture, there are insurance issues to consider. This publication explains the potential risks associated with each type of "sharing," what protection is typically available from the "platforms" that connect users, how your personal insurance may fall short, what your options are for full protection, and where to get more information. Filed Under: Insurance on Aug 25, 2017

 
Get a Car Loan (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Get a Car Loan (Vietnamese) That’s in your best interest. Nếu quý vị đang tính mượn tiền mua một chiếc xe hơi cũ hay mới, có nhiều cách để mượn tiền cho dù tình trạng tài chánh trong quá khứ của quý vị xấu. Tuy nhiên, trễ nãi trả nợ hàng tháng và có vấn đề khác về tín dụng là dấu hiệu để công ty cho vay nghĩ quý vị là một khách hàng thiếu uy tín, khiến lãi xuất mượn tiền của quý vị có thể tăng. Có nhiều công ty cho vay, vì thế, trước khi mượn tiền, quý vị nên đọ giá.
If you are seeking financing for a new or used car, you have many options for financing even if you have a poor financial history. However, late payments and other credit problems signal lenders that you are a risky customer, which will increase the interest rates on loans available to you. Filed Under: Auto Lending/Insurance Credit on May 04, 2017

 
California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Vietnamese)

Library: Vietnamese | California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Vietnamese) . Tiểu Bang California đã lập chương trình này để cung cấp bảo hiểm trách nhiệm xe vừa khả năng tài chánh cho những người lái xe an toàn, hội đủ điều kiện về lợi tức. Các khế ước bảo hiểm này do các công ty bảo hiểm có giấy phép hành nghề tại California cấp. Luật tiểu bang California quy định là khế ước Bảo Hiểm Xe Giá Rẻ California chu toàn điều kiện của các luật về trách nhiệm tài chánh.
The State of California has developed this program to provide income eligible, good drivers with access to affordable automobile liability insurance. The policies are issued by California licensed insurance companies. California state law provides that a California Low Cost Automobile Insurance policy satisfies financial responsibility laws. Filed Under: Auto Lending/Insurance Insurance on Apr 24, 2017

 
A guide to finding the right job training school (Vietnamese)

Library: Vietnamese | A guide to finding the right job training school (Vietnamese) . Học nghề có thể là một sự đầu tư có giá trị cho tương lai của quý vị -- nếu nhà trường hay các chương trình huấn nghệ có uy tín và giá học phí công bằng -- Tập cẩm nang này được biên soạn để giúp những ai có ý định xin vào các chượng trình huấn nghệ hay trường dạy nghề sẽ có đủ tin tức để quyết định, tránh bị mắc nợ học phí quá nhiều hay nợ học phí không bảo đảm, và biết các nguồn giúp đỡ nếu họ tin rằng họ là nạn nhân của một trường tư giả mạo.
Job training can be a valuable investment in your future—if the school or program is reputable and fairly priced. This guide is designed to help anyone considering a job training program or vocational school make an informed choice, avoid excessive or unwarranted student loan debt, and know where to turn if they believe they are a victim of for-profit school fraud. Filed Under: Fraud/Scams Military/Veterans Student Loans on Mar 29, 2017

 
California’s Lemon Law (Vietnamese)

Library: Vietnamese | California’s Lemon Law (Vietnamese) . Bản tin xác thật này giải thích về: “Lemon Law” (Luật Lemon) của tiểu bang California bảo vệ người mua xe mới và cũ ra sao, xe nào được luật bảo vệ, chương trình trọng tài phân xử của hầu hết các tiệm bán xe áp dụng và phương cách cho người tiêu thụ tiến hành vụ kiện ở California.
This fact sheet about California’s protections for new and used car buyers explains how the state Lemon Law works, which vehicles are covered, the arbitration programs used by most car dealers and how consumers can pursue a claim in California. Filed Under: Auto Lending/Insurance Consumer Rights on Mar 01, 2017

 

Quick Menu

Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy